cloud

Predškolski program

Img

Pripremni predškolski program obuhvata decu uzrasta od 5,5 do 7 godina i broji do desetoro mališana.

U skladu sa modelom A, koji predstavlja otvoreni sistem vaspitanja, vaspitač razvija pripremni predškolski program na nivou svoje vaspitne grupe, a u skladu sa načelima, polazištima o detetu, učenju, igri, sopstvenoj ulozi i „Osnovama programa“. Vaspitač ove uzrastne grupe prati ciklus: posmatranja – planiranje – delovanje – evaluacija.

Vaspitno-obrazovni rad u godini pred polazak u školu je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja. Pripremni predškolski program zasniva se na Pravilniku o opštim osnovama predškolskog programa. Pripremni predškolski program predstavlja sponu predškolskog i školskog obrazovanja i vaspitanja.

Pripremni predškolski program pored navedene ima i sledeće funkcije:
• obezbeđivanje kvalitetne vaspitno-obrazovne sredine, koja uvažava prava deteta, poštuje njegove osobenosti i potrebe i podstiče njegov ukupan psihofizički razvoj
• obezbeđivanje uslova za proširivanje i sređivanje socijalnog i saznajnog iskustva čime se ublažavaju socijalno-kulturne razlike i osigurava donekle podjednak start za polazak u školu
• unapređivanje vaspitne funkcije porodice (dopuna je porodičnom vaspitanju)

Program pripreme dece za školu, kao sistem aktivnosti i sadržaja, posebnih metodičkih postupaka kojima se postiže intelektualna, socijalna, emocionalna i motivaciona gotovost za ono što ih očekuje u školi, uz podsticanje radoznalosti i interesovanja za školski način učenja, ostvaruje se kroz Model A pripremnog predškolskog programa razvijenim u Predškolskom programu