Vrtić

Programi » Vrtić

Mališani ovog uzrasta su raporedjeni u dve grupe:

  • Mlađa vrtićka grupa (3-4 godine)
  • Starija vrtićka grupa (4-5,5 godina)

Vaspitanje i obrazovanje dece uzrasta od 3 godine do polaska u PPP, temelji se na Pravilniku o opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja i Predškolskom programu Ustanove. Ono je nastavak i dopuna porodičnom vaspitanju i kao takvo je otvoreno za roditelje, njihove uticaje, ideje, potrebe i neposredno učešće.

U našoj ustanovi, rad sa decom ovog uzrasta odvija se prema Modelu A.

U Modelu A vaspitač je okosnica vaspitnog programa, kao kreator i istraživač sopstvene prakse. Zadatak vaspitača je da na osnovu interesovanja dece dnevno planira veći broj sadržaja i aktivnosti i pruži deci mogućnost izbora. Rad sa decom organizuje se prema dečijim potrebama i interesovanjima.

Mogući centri interesovanja su: dramski centar, centar usavrsavanja govora, građevinski centar, muzički centar, manipulativni centar, konstruktorski centar, centar umetnosti i centar za fizičko vaspitanje. Centri interesovanja se opremaju u zavisnosti od izbora teme.

  • Razvoj govora (pravilan izgovor svih glasova, bogaćenje rečnika, kultura govorne komunikacije, slušanje, pamćenje i prepričavanje)
  • Matematički pojmovi (raspoređivanje objekata prema odredjenom pravilu, uočavanje geometrijskih predmeta, uočavanje skupova, formiranje nizova, snalaženje u vremenu, zamišljanje prostornih odnosa)
  • Fizičko vaspitanje (upoznavanje sopstvenog tela, razvoj motorike, snage, brzine, okretnosti, usavršavanje fine motorike i jačanje disajne muskulature)
  • Likovno vaspitanje (vežbanje fine motorike ruku, upoznavanje likovnih tehnika i materijala, osnovne i izvedene boje, uočavanje detalja, podsticanje kreativnosti
  • Upoznavanje prirode i društva ( živi i neživi svet, svet životinja, biljaka, prirodne pojave, pojam o vremenu, čovekovo telo, saobraćaj, profesije, životna okolina )
  • Muzičko vaspitanje (podsticanje interesovanja za muziku, šum-ton-ritam, pevanje, sviranje, upoznavanje muzičkih pravaca)